Adatvédelmi tájékoztató

A Fonalda fonal webáruház adatvédelmi nyilatkozata.

1. A szabályzat célja

Az Adatkezelési Szabályzat a Fonalda webáruházában (a továbbiakban: webáruház) történő vásárlás során megadott adatok felhasználásának és tárolásnak (a továbbiakban együttesen: adatkezelés) szabályait határozza meg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek figyelembevételével.

2.  Az adatkezelés alapja

A vevő a webáruházban történő megrendelés leadásakor elfogadja a szállítási szerződés feltételeit, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja a vásárláshoz kapcsolódó személyes adatai kezeléséhez.

Hírlevél feliratkozáskor a felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat, és ezzel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön neki a webáruház.

Kapcsolatfelvételi űrlap elküldésekor a felhasználó elfogadja az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat és ezzel önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatkezelő kapcsolatot tarthasson vele.

3. Az adatkezelés célja

A Fonalda.com webáruház a vevő megadott adatait a vevő megrendelésének teljesítése céljából kezeli.
A Fonalda.com webáruház ezen felül a felhasználó által kért egyéb műveletek: hírlevél küldése, kapcsolati form kitöltése esetén kapcsolatfelvétel céljából kezeli a felhasználó adatait.

4. Az adatkezelő

A vevő adatait a webáruház üzemeltetője, Gombos Anett (székhelye: 2132 Göd, Otthon utca 5; adószám: 65324592-1-33) kezeli.

Elérhetőségek:

Postai úton: 2132 Göd, Otthon utca 5
E-mailben: fonalda@fonalda.com
Telefonszám: +36 30 116 9146

5. Az adatkezelés körülményei

A Fonalda.com webáruház a regisztráció és a vásárlás során megadott adatokat biztonságosan kezeli. Az adatokhoz kizárólag a vevő és az adatkezelő férhet hozzá.
A fentieken túlmenően a Fonalda.com webáruház jogszabályi kötelezettség teljesítése esetén, továbbá hatósági felhívásra szolgáltatja ki a megadott adatokat az érintett vevő egyidejű tájékoztatása mellett.
Az adatkezelés kezdete a vevő regisztrációja, kapcsolati form elküldése, illetve hírlevél feliratkozás esetén a feliratkozás megerősítése.

6. Kezelt adatok köre

6.1 Regisztráció, vásárlás
vezetéknév, keresztnév : A kapcsolatfelvételhez, a megrendeléshez és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.
E-mail cím: Kapcsolattartás
Telefonszám: Kapcsolattartás, a megrendeléssel, számlázással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Szállítási cím: A szállítás lebonyolítása miatt szükséged, ide küldjük a csomagot.
Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállításához szükséges.

6.2 Kapcsolatfelvételi form
Név: A kapcsolatfelvételhez szükséges
E-mail cím: A kapcsolatfelvételhez szükséges

6.3 Hírlevél küldés
Név: Hírlevél megszólításhoz.
E-mail cím: Ide küldjük a hírlevelet.

6.4 Érintettek köre
A weboldalon rendelést leadó, kapcsolatfelvételi formot kitöltő, vagy hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

6.5 Az adatkezelés időtartama, adatok törlésének határideje
Az érintett törlési kérésével azonnal töröljük az adatokat. Kivéve számviteli bizonylatok esetében, mivel a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat!

6.6 Az adatkezelés jogalapja:
A Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése,
illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII.
törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

6.7 Adatok továbbítása harmadik félnek
A rendelés teljesítéséhez a Fonalda webruház postai úton juttatja el a megrendelt termékeket a vevő részére. Ehhez a Magyar Posta részére a vevő nevét, címét, email címét és telefonszámát adja át, erről a Magyar Posta rendszere tájékoztató email-t / sms-t küld.
A Magyr Posta elérhetőségei: Magyar Posta Zrt. 1138 Budapest Dunavirág u. 2-6/ Budapest 1540
ugyfelszolgalat@posta.hu
tel.: +36-1-767-8200
A Fonalda webáruház további harmadik félnek nem adja át a felhasználó adatait, kivéve hatósági felszólításra az érintett egyidejű tájékoztatása mellett.

A Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlót/Felhasználót, hogy követelés érvényesítése esetén a Szolgáltató jogos érdekből Vásárló/Felhasználó alábbi adatait továbbíthatja a követeléskezelésben közreműködőként igénybe vett Legal Labs Kft. (székhely: 1054 Budapest, Honvéd utca 8. 1. em. 2., cégjegyzékszám: 01-09-382985, képviseli: Grüll Dávid ügyvezető, e-mail: hello@payee.tech, web: https://payee.tech/, a továbbiakban: „Payee”), mint adatfeldolgozó részére.
Az adattovábbítással érintett adatok köre: vezeték- és keresztnév, lakcím, e-mail cím, telefonszám, tartozás összege, tartozás jogcíme, szerződés létrejöttének időpontja.
A Payee adatkezelésével kapcsolatos információ ezen a linken érhető el: https://payee.tech/legal/privacy-policy


7. Sütikezelés (Cookie)

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. A munkamenet cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik.

7.1 Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettnek
lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében
általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

7.2 Az adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a
cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton
keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által
kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához
a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.

8. Google Analytics

8.1 Ez a honlap a Google Analytics alkalmazást használja, amely a Google Inc. („Google”)
webelemző szolgáltatása. A Google Analytics úgynevezett „cookie-kat”,
szövegfájlokat használ, amelyeket a számítógépére mentenek, így elősegítik
Felhasználó által látogatott weblap használatának elemzését.

8.2. A Felhasználó által használt weboldallal kapcsolatos cookie-kkal létrehozott
információk rendszerint a Google egyik USA-beli szerverére kerülnek és tárolódnak.
Az IP-anonimizálás weboldali aktiválásával a Google a Felhasználó IP-címét az
Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más államokban előzőleg megrövidíti.

8.3. A teljes IP-címnek a Google USA-ban lévő szerverére történő továbbítására és ottani
lerövidítésére csak kivételes esetekben kerül sor. Eme weboldal üzemeltetőjének
megbízásából a Google ezeket az információkat arra fogja használni, hogy
kiértékelje, hogyan használta a Felhasználó a honlapot, továbbá, hogy a weboldal
üzemeltetőjének a honlap aktivitásával összefüggő jelentéseket készítsen, valamint,
hogy a weboldal- és az internethasználattal kapcsolatos további szolgáltatásokat
teljesítsen.

8.4. A Google Analytics keretein belül a Felhasználó böngészője által továbbított IP-címet
nem vezeti össze a Google más adataival. A cookie-k tárolását a Felhasználó a
böngészőjének megfelelő beállításával megakadályozhatja, azonban felhívjuk
figyelmét, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy ennek a honlapnak nem minden
funkciója lesz teljes körűen használható. Megakadályozhatja továbbá, hogy a Google
gyűjtse és feldolgozza a cookie-k általi, a Felhasználó weboldalhasználattal
kapcsolatos adatait (beleértve az IP-címet is), ha letölti és telepíti a következő linken
elérhető böngésző plugint. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu

9. A regisztráció megszűntetése

A felhasználható kérheti adatai törlését a Fonalda.com rendszeréből az alábbi elérhetőségeken:

- e-mailben a fonalda@fonalda.com címen vagy
- levélpostai küldemény útján a 2132 Göd, Otthon utca 5 postacímen.

10. Ügyfélkapcsolatok és egyéb adatkezelések
10.1. Amennyiben az adatkezelő szolgáltatásaink igénybevétele során kérdés merülne fel,
esetleg problémája lenne az érintettnek, a honlapon megadott módokon (telefon, email, közösségi oldalak stb.) kapcsolatba léphet az adatkezelővel.

10.2. Adatkezelő a beérkezett e-maileket, üzeneteket, telefonon, Facebook-on stb.
megadott adatokat az érdeklődő nevével és e-mail címével, valamint más, önként
megadott személyes adatával együtt, az adatközléstől számított legfeljebb 2 év
elteltével törli.

10.3. E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk
tájékoztatást.

10.4. Kivételes hatósági megkeresésre, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más
szervek megkeresése esetén a Szolgáltató köteles tájékoztatás adására, adatok
közlésére, átadására, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátására.

10.5. A Szolgáltató ezen esetekben a megkereső részére – amennyiben az a pontos célt és
az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki,
amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

12. Az adatkezelésben érintettek jogai

Az adatkezelésben érintettek bármikor módosíthatják vagy törölhetik adataikat a jelen Szabályzat 9. pontjában megadott elérhetőségek valamelyikére történő kérelem megküldésével.
A Fonalda.com webáruház az adatkezelés okának, illetőleg céljának megszűnése esetén az adatokat tovább nem tárolja, és erről a vevőt tájékoztatja.

13 Jogorvoslat
13.1. Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha
a) a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Szolgáltatóra
vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez, vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy
harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;
b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés,
közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik;
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

13.2. Szolgáltató a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést
hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az érintett
tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további
adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a
tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik
részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik
kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

13.3. Amennyiben a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat. A bíróság
soron kívül jár el.

13.4. Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu